วิสัยทัศน์

คำประกาศเจตนารมณ์

พรรคไทยรักษาชาติ(ทษช.)

 

พรรคไทยรักษาชาติ จะยึดมั่นประชาชนและผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ โดยจะส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มุ่งปกป้องและเสริมสร้างสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน บนพื้นฐานของกฎหมายที่มาจากประชาชน เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่น เกียรติยศ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชน

พรรคไทยรักษาชาติ จะผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแรง มีคุณภาพ และเกิดสมดุลทุกภาคส่วน ตั้งแต่เศรษฐกิจฐานรากจนถึงเศรษฐกิจรายได้สูง  และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้เป็นเครื่องมือในการทำมาหากิน สร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเข้าถึงตลาดโลกด้วยต้นทุนที่ต่ำลง เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกษตรกรและผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ

พรรคไทยรักษาชาติ  จะผลักดันและคงไว้ซึ่งความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติต่างๆ ให้ประเทศไทยมีบทบาทหลัก เพื่อเชื่อมโยงนานาประเทศด้วยการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล ในระดับภูมิภาคและประชาคมโลก โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการสร้างความมั่งคั่งร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

พรรคไทยรักษาชาติ จะมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดี ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและกระจายความเจริญ ส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาพยาบาล สวัสดิการสังคม  และการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ อันเป็นพื้นฐานอันสำคัญของคนในชาติในการก้าวให้ทันโลก ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมทุกภูมิภาค

พรรคไทยรักษาชาติ จะนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ ในการดำเนินงานด้านการเมือง เศรษฐกิจ ต่างประเทศ และสังคม เพื่อให้คนไทยก้าวต่อไปด้วยความโปร่งใสโดยคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล และเสรีภาพ

พรรคไทยรักษาชาติ จะเป็นสถาบันทางการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของร่วมกัน

เพื่อเสริมสร้างระบบพรรคการเมืองให้เข้มแข็งและยั่งยืน