ศ.ดร. รุ่งเรือง พิทยศิริ

ศ.ดร. รุ่งเรือง พิทยศิริ

กรรมการบริหารพรรค

Education : ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี

วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ปริญญาเอก Imperial College of Science Techonology and Medicine ประเทศอังกฤษ
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านวิศวกรรมเครื่องกล (D.I.C.) Imperial College of Science,
  Techonology and Medicine ประเทศอังกฤษ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทนิวแอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด

experience :ประสบการณ์

 • อดีตรองประธานคณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านเศรษฐกิจและพลังงาน
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • อดีตที่ปรึกษากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 • อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 • อดีตทีปรึกษาสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
 • อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง

ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
และประชาชน (ศงป.)