นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์

นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์

เหรัญญิกพรรค

ประวัติการศึกษา:Education

  • ปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาตร์ นิด้า
  • วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
  • ปธพ. รุ่นที่ 1 (สถาบันพระปกเกล้า)
  • หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง

ประสบการณ์ :experience

  • กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และ สำนักคดีภาษีอากร กรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรม
  • พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • นักเขียนอิสระ (ชื่อหนังสือ สร้างรายได้แบบก้าวกระโดด บริหารโฉนดแบบมือทอง)