ดร.คณาพจน์ โจมฤทธิ์

ดร.คณาพจน์ โจมฤทธิ์

รองเลขาธิการพรรค

:ประวัติการศึกษา

•รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

•ปริญญาโทกฎหมายระหว่างประเทศ Soas University of London

•ปริญญาโทการต่างประเทศและการทูต Soas University of London

•ปริญญาเอก นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) Soas University of London

 

ประสบการณ์

•กรรมการบริษัท โกลบอล แอคเค้านท์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

•ที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศ กลุ่มบริษัท artwell Holding Hongkong

•ที่ปรึกษาด้านการลงทุนระหว่างประเทศกลุ่มบริษัท BVG