สมัครสมาชิกพรรค

สมัครสมาชิกพรรค

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้าชื่อ

นายนางนางสาว
กรณีเป็นผู้มีสัญชาติไทย

โดยการแปลงสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

สถานภาพ


โสดสมรสหย่า

ประวัติการศึกษา


ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน


ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

ใช่ไม่ใช่
อาชีพวัตถุประสงค์ในการเป็นสมาชิก

ลงสมัครรับเลือกตั้งมีส่วนกำหนดนโยบายให้การสนับสนุนร่วมกิจกรรมกับพรรคไม่เคยเคย

(ชื่อพรรค)

และได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค

การชำระค่าบำรุงพรรค

ประสบการณ์ทางการเมือง


เคยไม่เคยอื่นๆ โปรดระบุ


ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พุทธศักราช 2560 และตามข้อบังคับพรรคไทยรักษาชาติ ดังนี้

1.  
ติดไม่ติด
ติดยาเสพติดให้โทษ
2.  

เป็นไม่เคยเป็น

เป็นบุคคลล้มละลายหรือ เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
3.  
เป็นไม่เป็น
เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
4.  

เคยไม่เคย

อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดหรือไม่
5.  

เคยไม่เคย

วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
6.  

เคยไม่เคย

ถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
7.  

เคยไม่เคย

ต้องคำพิพากษาให้จำคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
8.  

เคยไม่เคย

เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
9.  
เคยไม่เคย

เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
10.  

เคยไม่เคย

เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ
หรือต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
11.  

เคยไม่เคย

เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิด ดังต่อไปนี้
  • 1.) ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
  • 2.) ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ
  • 3.) ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา
  • 4.) ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
  • 5.) กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า
  • 6.) กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือเจ้าสำนัก
  • 7.) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
  • 8.) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน
12.  

เคยไม่เคย

เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
13.  

เคยไม่เคย

เป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกิน 2 ปี
14.  

เป็นไม่เป็น

เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ
15.  

เคยไม่เคย

อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
16.  

เคยไม่เคย

เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการเสนอ การแปรญัติ หรือการกระทำด้วยประการใดๆ
ที่มีผลให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย
17.  

เคยไม่เคย

เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลฏีกาหรือศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ
หรือกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฏหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
18.  

ไม่เคยเคย

เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลฏีกาหรือศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาว่าเป็นผู้มีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ
หรือกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฏหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

โปรดระบุวันที่ท่านต้องการเดินทางมายื่นใบสมัคร ณ ที่ทำการพรรค

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พุทธศักราช 2560 และตามข้อบังคับพรรคไทยรักษาชาติ ดังนี้