ภาคใต้

 

ภาคใต้ 48 เขต

จังหวัด

เขต

รายชื่อ

ประวัติ

1. กระบี่

1

นายสมพร จันทร์อ่อน ดูประวัติ

2

นายสุริยา บุญทอง ดูประวัติ
2. ชุมพร 

1

นายทนายเสือธนพล สุขปาน ดูประวัติ 

2

นายอำนาจ อินทนา  ดูประวัติ 

3

นายอนุวัฒน์ ฮวดศิริ ดูประวัติ 
3. ตรัง

1

นายรัตน์  ภู่กลาง ดูประวัติ 

2

นายคมสรร  ต้องหุ้ย ดูประวัติ 

3

นายนิรุตติ์ รอดริน ดูประวัติ 
4. นครศรีธรรมราช 

1

นายพิเชฐ กวีวงศ์ประวัติ ดูประวัติ 

2

นายรวีภัทร์ จิรศักดิ์วัฒนา  ดูประวัติ

3

นายณัฐกิตติ์  หนูรอด ดูประวัติ 

4

... มนัส อินทรสุวรรณ ดูประวัติ 

5

นางกชพร ราชรักษ์ ดูประวัติ 

6

...  ประกอบ แต้มสีทอง ดูประวัติ 

7

นายปราโมทย์ มะหมัด ดูประวัติ 

8

นายวิภาค  ศรีจันทร์ ดูประวัติ 
5. นราธิวาส

1

นายสหรัฐ มณีรัตน์ ดูประวัติ 

2

นายสมพร  จันทร์ชู ดูประวัติ 
6. ปัตตานี

1

นายเจ๊ะมะรูดิง เจ๊ะโซ๊ะ ดูประวัติ 

2

.. อับดุลเลาะ สะนิดอเลาะ ดูประวัติ 

3

นายมูฮัมมัดนัสรี เงาะ ดูประวัติ 

4

นายอิบรอฮิม ยานยา ดูประวัติ 
7. พังงา

1

นายเจษฎา  โกลิบุตร ดูประวัติ 
8. พัทลุง

1

นายไพรัช  ขวัญศรี ดูประวัติ 

2

นายอธิคม ขุนแก้ว ดูประวัติ 

3

... ชมพล ขุนอักษร ดูประวัติ

จังหวัด

เขต

รายชื่อ

 

9. ภูเก็ต

1

นายชลสิทธิ์ แก้วยะรัตน์ ดูประวัติ 

2

นายหัสรณ อาวัชนการกุล ดูประวัติ 
10. ยะลา

1

นายยูซุฟ อับดุรรอฮีม ดูประวัติ 

2

นายกอเซ็ง จิงดารา ดูประวัติ 

3

นายแวหะมะ แวและ ดูประวัติ 
11. ระนอง

1

พล.. รังสรรค์ ศิริรังษี ดูประวัติ 
12. สงขลา 

1

นายสำราญ บุญเส้ง ดูประวัติ 

2

ว่าที่ .. เสรีย์ นวลเพ็ง ดูประวัติ 

3

นายเกียรติศักดิ์  สุวรรณบุปผา ดูประวัติ 

4

.. สมศักดิ์ แสงประดับ ดูประวัติ 

5

นายสวัสดิ์  หลงอะหลี ดูประวัติ 

6

นายอรรถชาญ เชาวน์วานิชย์ ดูประวัติ 

7

นายมูฮำมัด  กาเดร์ ดูประวัติ 

8

นายสุรศักดิ์  มณี ดูประวัติ 
13. สตูล

1

นายอสิ มะหะมัดยังกี ดูประวัติ 

2

นายไพศาล หลีเส็น ดูประวัติ 
14. สุราษฎร์ธานี

1

นางขนิษฐา  รัฐกาญจน์ ดูประวัติ

2

นายสง่า  พงศ์ฉบับนภา ดูประวัติ 

3

นายพิภพ  เกษมณี ดูประวัติ

4

นายประกิจ  เพชรรัตน์ ดูประวัติ 

5

นายฉลอง  วิเชียรแก้ว ดูประวัติ 

6

นายบุญยงค์  จรัสจรูญฤทธิ์  ดูประวัติ