ภาคเหนือ

ภาคเหนือ 14 เขต

 

จังหวัด

เขต

รายชื่อ

ประวัติ

1. กำแพงเพชร

4

นายธานันท์ หล่าวเจริญ

ดูประวัติ

2. ตาก

1

นายชัยยุทธ  แสงนุช

ดูประวัติ

2

นายวราทิต ไชยนันทน์

ดูประวัติ

3

นางศิริกุล อนุตรพงศ์

 ดูประวัติ

3. พิจิตร 

1

นายวินัย  ภัทรประสิทธิ์

ดูประวัติ

2

นายปุณยวัตร์ เหลืองวิจิตร

 ดูประวัติ

3

นางมิ่งขวัญ พุกเปี่ยม

ดูประวัติ

4. พิษณุโลก 

1

นายบวรเดช  หล้าแหล่ง

ดูประวัติ

3

นายหัสนัยน์ สอนสิทธิ์

ดูประวัติ

5. เพชรบูรณ์

2

นางสาวตรีชฎา ศรีชาดา

ดูประวัติ

4

พ.ต.อ. ศุภณัฏฐ์ นามนรเศรษฐ์

ดูประวัติ

5

นายกฤษฎา บัวสุวรรณ

ดูประวัติ

6. แพร่ 

1

นายทศพร  เสรีรักษ์

ดูประวัติ

2

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 

ดูประวัติ