ภาคตะวันออก

ลำดับ

จังหวัด

เขต

ชื่อสกุล

ประวัติ

1 ปราจีนบุรี

2

นายสรวีย์ ศุภปณิตา ดูประวัติ
2 ประจวบคีรีขันธ์

3

นายอภิวัฒน์ กำบัง ดูประวัติ
3 เพชรบุรี

1

นายสังเวียน โตสุวรรณ์ ดูประวัติ
4 เพชรบุรี

2

นายธนกฤต ชะเอมน้อย  
5 เพชรบุรี

3

นายภาณุมาศ อังกินันทน์ ดูประวัติ
6 ระยอง

1

นายภีมเดช อมรสุคนธ์ ดูประวัติ
7 ระยอง

2

นายบัญญัติ เศียรเขียว ดูประวัติ
8 ระยอง

3

ดร.มานพ เสถียรเขตต์ ดูประวัติ
9 ราชบุรี

1

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ ดูประวัติ
10 ราชบุรี

2

นางสาวเมธาวี หงษ์มนัส ดูประวัติ
11 ราชบุรี

3

นายณัฏฐพัชร์ จันทร์แม้น ดูประวัติ
12 ราชบุรี

4

นายสุรพงษ์ เอี่ยมเอม ดูประวัติ
13 ราชบุรี

5

นายธวัชชัย จุตุรนต์รัศมี ดูประวัติ
14 สมุทรสงคราม

1

นายธนวุฒิ โมทย์วารีศรี ดูประวัติ
15 สมุทรสาคร

1

นางอัจฉรา สรวารี ดูประวัติ
16 สมุทรสาคร

2

นายพลภวัฒน์ ชำนาญวาด ดูประวัติ
17 สุพรรณบุรี

1

นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ ดูประวัติ
18 สุพรรณบุรี

2

พล..เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ ดูประวัติ
19 สุพรรณบุรี

3

นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ ดูประวัติ
20 สุพรรณบุรี

4

นายไพโรจน์ สีรัตนนุรัตน์ ดูประวัติ
21 อุทัยธานี

1

นายเดชา คงคา ดูประวัติ
22 อุทัยธานี

2

นายสุภาพ โต๋วสัจจา ดูประวัติ