ภาคกลาง

 

กลาง 45 เขต

จังหวัด

เขต

รายชื่อ

ประวัติ

1. กาญจนบุรี

1

นางสาววรสุดา สุขารมณ์ ดูประวัติ

2

นางมนรัตน์ สารภาพ ดูประวัติ

3

นายชูเกียรติ อาจปักษา ดูประวัติ

4

นายสันติชัย  จีระพัฒน์ ดูประวัติ

5

นายพนม  โพธิ์แก้ว ดูประวัติ
2. จันทบุรี

1

นายจิรชัย เขาหนองบัว  ดูประวัติ

2

นายมานะ  ชนะสิทธิ์  ดูประวัติ

3

นายเกรียงเดช เข็มทอง   ดูประวัติ
3. ฉะเชิงเทรา

1

นางฐิติมา ฉายแสง   ดูประวัติ

2

นายเปี่ยมโกมล โสภณคุณพินิจ  ดูประวัติ 

3

นายอดุลย์ แสงจันทร์ ดูประวัติ

4

นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง  ดูประวัติ 
4. ชลบุรี   

5

... ธงชัย นกหงษ์  ดูประวัติ 

6

นางสาวนิศามาศ  เลาหวัตนาหิรัญ  ดูประวัติ 

7

นายษรกฤต  ผลลูกอินทร์  ดูประวัติ

8

นางนิชนันท์ วังคะฮาต  ดูประวัติ 
5. ชัยนาท

1

นายสมชาย สิทธิบรวงษ์ ดูประวัติ

2

นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง ดูประวัติ
6. ตราด

1

นายทินวัฒน์ เจียมอุย   ดูประวัติ
7. นครปฐม

1

นางธนัญญา พันธุ์การรุ่ง ดูประวัติ

2

นายธนภัทร สีดา ดูประวัติ

3

นายวินัย วิจิตรโสภณ ดูประวัติ

4

นายธนัชภันธ์ ร่มธิติรัตน์ ดูประวัติ

5

นายมนตรี บุญประคอง ดูประวัติ

จังหวัด

เขต

รายชื่อ

 

8. ปราจีนบุรี

2

นายสรวีย์ ศุภปณิตา   ดูประวัติ
9. ประจวบคีรีขันธ์

3

นายอภิวัฒน์ กำบัง  ดูประวัติ 
10. เพชรบุรี

1

นายสังเวียน โตสุวรรณ์ ดูประวัติ

3

นายภาณุมาศ อังกินันทน์ ดูประวัติ
11. ระยอง

1

นายภีมเดช อมรสุคนธ์ ดูประวัติ

2

นายบัญญัติ เศียรเขียว   ดูประวัติ

3

นายมานพ เสถียรเขตต์  ดูประวัติ 
12. ราชบุรี

1

นายประวิทย์ ลิ้มเจริญ   ดูประวัติ

2

นางสาวเมธาวี หงษ์มนัส ดูประวัติ

3

นายณัฏฐพัชร์ จันทร์แม้น ดูประวัติ

4

นายสุรพงษ์ เอี่ยมเอม ดูประวัติ  

5

นายธวัชชัย จตุรนต์รัศมี ดูประวัติ
13. สมุทรสงคราม

1

นายธนวุฒิ โมทย์วารีศรี ดูประวัติ
14. สมุทรสาคร

1

นางอัจฉนา สรวารี ดูประวัติ

2

นายพลภวัฒน์ ชำนาญวาด   ดูประวัติ
15. สุพรรณบุรี

1

นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ ดูประวัติ

2

พล.. เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ ดูประวัติ

3

นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษ ดูประวัติ

4

นายไพโรจน์ ลีรัตนนุรัตน์ ดูประวัติ
16. อุทัยธานี

1

นายเดชา คงคา ดูประวัติ

2

นายสุภาพ โต๋วสัจจา ดูประวัติ