ทษช เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลที่พรรคเห็นสมควรเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

ทษช เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลที่พรรคเห็นสมควรเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี

กรุณาเข้าสู่ระบบ Login