ทษช.จวกรัฐแจกเงินรอบ2 สร้างภาพหวังผลการเมือง

ทษช.จวกรัฐแจกเงินรอบ2 สร้างภาพหวังผลการเมือง

ทษช.จวกรัฐแจกเงินรอบ2
สร้างภาพหวังผลการเมือง

“ทษช.” จวกมาตราการแจกเงินผ่านบัตรสวัสดิการระยะสอง แค่หวังภาพทางการเมือง ยันไม่ส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้น ประชาชนรับแค่ 200 น้อยเกินไป รายรับไม่มากพอท่ีจะกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศได้

ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ รองโฆษกพรรคไทยรักษาชาติ กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติต่ออายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มอีก 6 เดือน ตั้งแต่มกราคม- มิถุนายน 2662 โดยอนุมัติวงเงินเพิ่ม 4,370 ล้านบาท เป็นมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระยะที่ 2 ผู้ถือบัตรที่มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อปี สามารถกดเงินสดได้ 200 บาท ส่วนผู้ถือบัตรที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี สามารถกดเงินสดได้ 100 บาท รัฐบาลอ้างว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีรายได้น้อย ให้หลุดพ้นจากเส้นความยากจน

ผศ.ดร. อรุณี กาสยานนท์ ยังกล่าวอีกว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เริ่มโครงการ ข้อพิสูจน์ที่แท้จริง คือไม่สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้เพราะจำนวนเงินท่ีรัฐช่วยเหลือไม่มีความยั้งยืน และจำนวนไม่มากพอท่ีจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนได้ เนื่องจากจำนวนเงินท่ีประชาชนแต่ละคนได้รับไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดิอดร้อนได้. ดังนั้นการท่ีรัฐบาลแจกเงินประชาชนคนละ 100-200 บาท จึงเป็นมาตราการท่ีสุญเปล่า และเป็นการสร้างภาพเพื่อหวังประโยชน์ทางการเมืองมากกว่า

นอกจากนั้นร้านธงฟ้าส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนจากกลุ่มทุนขนาดใหญ่มากกว่า ถึงแม้รัฐบาลจะพยายามแก้ไขปัญหาด้วยการเติมเงินสดเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ แต่มาตรการดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวเพราะประชาชนที่เดือดร้อนไม่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพ รัฐต้องมีหน้าที่ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มช่องทางการค้าขายทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนเกิดมีรายได้ที่ยั่งยืนและหลุดพ้นเส้นความยากจนอย่างแท้จริง ไม่ใช่เกิดจากการรอรับเงินที่รัฐแจกให้แล้วนำมาคำนวณว่าประชาชนหลุดพ้นเส้นความยากจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงเป็นการกล่าวอย่างเกินจริงของรัฐบาล

การเพิ่มเงินในบัตรในระยะที่ 2 นี้จึงมีเพียงความมุ่งหมายเดียว คือเหตุผลทางการเมืองในการสร้างความนิยมและหวังผลทางการเมือง ให้กับพรรคการเมืองที่อิงแอบอำนาจรัฐ ประกอบกับความไม่ชัดเจนในการกำหนดวันเลือกตั้งที่ยังไม่ประกาศแน่ชัด รัฐบาลควรตระหนักว่าประชาชนต้องการการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนมากกว่าสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่ในปัจจุบัน

กรุณาเข้าสู่ระบบ Login