ประเทศชาติคือประชาชน

พรรคไทยรักษาชาติ จะส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ
ไปสู่แถวหน้าของประชาคมโลก ผ่านการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นของคนทุกรุ่น รวมทั้งผู้มีประสบการณ์ พร้อมนำนโยบายที่ประสบความสำเร็จในอดีตมาต่อยอด
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เชื่อมไทย เชื่อมโลก

Economic

แนวคิดด้านการส่งเสริม
และพัฒนาเศรษฐกิจ

Social Welfare

แนวคิดด้านสังคม คุณภาพชีวิต
การศึกษาสิทธิมนุษยชน

Technology

แนวคิดด้านการส่งเสริมและพัฒนา

เทคโนโลยีในประเทศ

Foreign Affairs

แนวคิดด้านการส่งเสริม
และพัฒนาการต่างประเทศ

Political

แนวคิดด้านการเมือง
กฏหมาย ความมั่นคง

New Gen

แนวคิดด้านการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

เพื่อความเปลี่ยนแปลงของประเทศ

เพราะเราเห็นความสำคัญของทุกเสียงเพื่อความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน สู่การฝังรากฐานที่มั่นคงสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน 

เสียงสะท้อน ส่วนหนึ่งของ คณะทำงาน

ติดตามทุกกิจกรรม และความเคลื่อนไหวต่างๆของพรรค

คลังภาพความทรงจำและรอยยิ้ม